BLA กำไรไตรมาส 2 หด 38% เหลือ 630.75 ลบ. หลังสำรองเงินประกันชีวิตเพิ่ม-รายได้ลด

BLA กำไรไตรมาส 2 หด 38% เหลือ 630.75 ลบ. จากปีก่อน 1.02 พันลบ. หลังสำรองเงินประกันชีวิตเพิ่ม-รายได้ลด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อความผันผวน (PAD: Provision for Adverse Deviation) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4 ของ NPV Reserve เป็นร้อยละ 5 เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากปกติจำนวน 2,668 ล้านบาท

อีกทั้งในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,716 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมา โดยมีเบี้ยประกันภัย รับปีแรกจำนวน 1,073 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 สาเหตุหลัก จากการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับช่องทางธนาคาร

คำค้น