STGT ทุ่มงบ 700 ล้าน ลุยขยายกำลังผลิตถุงมือยางโครงการสุราษฎรธ์านี 2-3  

STGT ทุ่มงบ 700 ล้าน ลุยขยายกำลังผลิตถุงมือยางโครงการสุราษฎรธ์านี 2-3  

บริษัทย่อย ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PSE”) สำหรับงานบริการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการขยายกำลังการผลิตภายใต้โครงการสุราษฎรธ์านี 2 และ 3

โดยมีมูลค่ารวมของรายการจำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีระยะเวลาดำเนินงาน  1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

อนึ่ง PSE  ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดโดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเข้าซื้อที่ดินเนื้อที่รวม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 94.70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ

คำค้น