TISCO สนับสนุนกองทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง

TISCO สนับสนุนกองทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง

กลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เดินหน้าสนับสนุนกองทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง หักรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน สมทบทุนโครงการฯ ภูมิคุ้มกันบาบัด จุฬาฯ และกองทุนโรคมะเร็งเด็ก ในพระอุปถัมป์ฯ จุดประกายความหวังให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

คำค้น