ASAP ออกตราสารหนี้ 1.5 พันลบ. หวังชำระเงินกู้-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ASAP ออกตราสารหนี้ 1.5 พันลบ. หวังชำระเงินกู้-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (10 ก.ย.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ต.ค.63 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

คำค้น