“GOLDEN CAPITAL” ขายหุ้น SEG ออก 11.8069% เหลือถือไม่ถึง 5%

“GOLDEN CAPITAL” ขายหุ้น SEG ออก 11.8069% เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา GOLDEN CAPITAL (SINGAPORE) จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG จำนวน 11.8069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.4458% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น