“บุษยากร ยังตรง” ไล่เก็บหุ้น OCEAN ดันสัดส่วนทะลุ 12% ไต่ขึ้นชั้นผถห.ใหญ่อันดับ 3

“บุษยากร ยังตรง” ไล่เก็บหุ้น OCEAN ดันสัดส่วนทะลุ 12% ไต่ขึ้นชั้นผถห.ใหญ่อันดับ 3

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN โดย นางสาว บุษยากร ยังตรง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.7299% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.516% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาว บุษยากร ยังตรง ได้ใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN-W3 แปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทำให้ได้หุ้น OCEAN มาจำนวน 110,000,000หุ้น หรือ คิดเป็น 9.1177% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย 260,527,173 21.59
2. นาย ธีร ชุติวราภรณ์ 198,600,000 16.46
3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 120,767,000 10.01
4. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 106,000,000 8.79
5. นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ 65,280,500 5.41

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/06/2563)

อนึ่ง ตระกูล ยังตรง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (TFEH) โดยก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKY อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจาก STAR มีมติยกเลิกการเพิ่มทุน และการลงทุนใน ไทยฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี ช่วงต้นเดือน ต.ค.2559

คำค้น