III ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน กวาดเรียบ 8 ล้านหุ้น มูลค่า 40 ล้านบาท

III ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน กวาดเรียบ 8 ล้านหุ้น มูลค่า 40 ล้านบาท

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III แจ้งว่าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทซื้อหุ้นคืนได้รวมทั้งสิ้น 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.31% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,089,186 บาท

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนหน้านี้ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1.64% โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

คำค้น