ตลท.เผยสิ้น ส.ค. ฝรั่งถือหุ้นไทย 3.76 ล้านลบ. ลดลง 22.2%

ตลท.เผยสิ้น ส.ค. ฝรั่งถือหุ้นไทย 3.76 ล้านลบ. ลดลง 22.2%

นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียน 695 บริษัทในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรือ 98.20% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ลดลง 22.2% จากปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ

สำหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงินมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมา ลดลงมาอยู่อันดับ 3 มีสาเหตุสำคัญจากราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการเงินที่ลดลงและการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม พบว่านักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น ในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาจากบริษัทจดทะเบียนใหม่ ส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นผลจากการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัทจดทะเบียน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและจากบริษัทจดทะเบียนใหม่

โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด พบว่า สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศมีรูปแบบ (proportion) คล้ายคลึงกันกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (total market capitalization) เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตรงตามเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้ นักลงทุนต่างประเทศศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 697,004 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) 565,840 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 486,596 ล้านบาท โดย 3 หมวดธุรกิจนี้ มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,719,440 ล้านบาท หรือ 46.5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

นอกจากนี้จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของMSCI Thailand Index จำนวน 42 บริษัท 43 หลักทรัพย์ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 116 สัญชาติ ถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีที่ผ่านมา 2 สัญชาติ โดยนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก มีมลูค่าถือครองหุ้น รวม 3.65 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.72% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้ นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ยังคงอยู่ในอันดับ ที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่อันดับ 3 และ 4 ได้แก่ นักลงทุนจากฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 4 และ 5 ในปีก่อน ขณะที่นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาลดจากอันดับ 3 มาอยู่ที่อันดับ 5

 

 

คำค้น