บอร์ด TISCO ต่อวาระ “สุทัศน์ เรืองมานะมงคล” นั่ง CEO ถึง 31 มี.ค.64

บอร์ด TISCO ต่อวาระ "สุทัศน์ เรืองมานะมงคล" นั่ง CEO ถึง 31 มี.ค.64

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ต่อจากวาระเดิม

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 และมีวาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.64

คำค้น