ASIAN ยัน! ไม่มี พนง.ติดเชื้อ “โควิด” ลุยเดินเครื่องผลิตตามแผน

ASIAN ยัน! ไม่มี พนง.ติดเชื้อ “โควิด” ลุยเดินเครื่องผลิตตามแผน

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 สถานประกอบการภายใต้กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซีทุกแห่ง เปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตตามปกติหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม ที่ผ่านมา และไม่พบว่าพนักงานของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จัดให้มีการทำ Big Cleaning ก่อนการเปิดทำการตามปกติ ตลอดจนให้คำแนะนำกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถป้องกันต้นเองจากโรคได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารออนไลน์มาใช้ทดแทน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้านตามความจำเป็น

โดยกลุ่มบริษัทมีแผนการเตรียมพร้อมในกรณีที่ในอนาคตอาจมีพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองประจำวันก่อนเข้าสถานที่ปฎิบัติงาน โดยให้พนักงานกักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน พร้อมการติดตามอาการ หากมีอาการ ให้เข้ารับการตรวจ และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดูแลพหนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเพียงพอที่จะให้ความมั่นใจกับพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ ที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทว่า สถานประกอบการของกลุ่มบริษัท มีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงานงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานของบริษัททุกคน จะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย และเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด

คำค้น