บอร์ด SEG เคาะปันผล 0.60 บ. XD 25 ม.ค. พร้อมเปลี่ยนชื่อย่อเป็น TGH

บอร์ด SEG เคาะปันผล 0.60 บ. XD 25 ม.ค. พร้อมเปลี่ยนชื่อย่อเป็น TGH

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ SEG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7มกราคม 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 451,258,699.20 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 25 ม.ค. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 ก.พ. 2564

อีกทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจาก SEG เป็น TGH เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท คือ Thai Group Holdings Public Company Limited และไม่เกิดความสับสนในการสื่อสาร

นอกจากนี้ได้มีมติยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 18 มกราคม 2564โดยให้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019(“COVID-19”) และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทจะแจ้งให้ ทราบถึงความคืบหน้าของการกำหนดการประชุมต่อไป

คำค้น