“ธิบดี มังคะลี” ขายหุ้น MPG ออก เหลือถือไม่ถึง 20%

“ธิบดี มังคะลี” ขายหุ้น MPG ออก เหลือถือไม่ถึง 20%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG โดย นายธิบดี มังคะลี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 1.0227% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 19.4322% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายธิบดี มังคะลี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ MPG ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น หรือ 20.46%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ธิบดี มังคะลี 200,000,000 20.46
2. นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 167,261,156 17.11
3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 60,754,600 6.21
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 40,231,900 4.11
5. นาย สุเมธ มโนสุทธิ 36,024,600 3.68

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/12/2563)

คำค้น