MPG เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ พร้อมชื่อย่อ “HEMP” มีผล 7 พ.ค.นี้  

MPG เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ พร้อมชื่อย่อ “HEMP” มีผล 7 พ.ค.นี้  


บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทเมื่อวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯใหม่นั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Back to top button