SAWAD ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. 2 ชุด ดอกเบี้ย 3%-3.25% ขาย 21-26 ม.ค.นี้

SAWAD ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. 2 ชุด ดอกเบี้ย 3%-3.25% ขาย 21-26 ม.ค.นี้

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มี 2 ชุดมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 4 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,550 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 21-22 และ 25-26 ม.ค.64 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เอเซีย พลัส

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63

สำหรับหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทได้ออก (1) สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ฉบับวันที่ 27 ม.ค.64 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ (2) สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ฉบับลงวันที่ 27 ม.ค.64 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 3 ก.พ.64 เป็นจำนวน 2,102.10 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนของบริษัทภายใน 12 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้

 

 

คำค้น