FPT คว้า 3 มาตรฐาน “Sustainability” ระดับประเทศ-สากล ลุยร่วมโครงการ “Carbon Pricing”

FPT คว้า 3 มาตรฐาน “Sustainability” ระดับประเทศ-สากล ลุยร่วมโครงการ “Carbon Pricing”

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT กล่าวว่า ปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่สำคัญของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน การได้รับจัดอันดับจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลบริษัทฯจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

“ในฐานะผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 เรามีเป้าหมายที่จะสร้าง One Platform หรือ แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ผสาน 3 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัทฯ” นายธนพล กล่าว

สำหรับในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน(Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) พร้อมทั้งยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ5 ดาว“ดีเลิศ” ประจำปี 2563ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจาก 692บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในระดับสากล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินและได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Diversified Real Estate Company นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Starในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินการที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และธนาคารโลก ยังเลือกเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 6 บริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในเขต EEC ที่ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก” (Carbon Pricing)หลังจากที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มผลักดันโครงการพลังงานสะอาดและใช้นวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ “One Platform”ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

คำค้น