“กัลฟ์ฮ่องกง” ตัดขายหุ้น SPCG กว่า 0.03% เหลือถือ 9.97%

“กัลฟ์ฮ่องกง” ตัดขายหุ้น SPCG กว่า 0.03% เหลือถือ 9.97%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG จำนวน 0.0359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED เป็นบริษัทย่อยของทาง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF