AOT แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุดย่อย มีผลทันที!

AOT แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุดย่อย มีผลทันที!

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ,นายธานินทร์ ผะเอม,พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ,นายกฤษณ์เสสะเวช และนางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1.แต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่อไปจึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

(1) นายวราห์ ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

(2) พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

2.แต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ต่อไป และแต่งตั้ง นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา แทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะจึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา เป็นดังนี้

(1) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

(2) พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3.แต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและนายธานินทร์ ผะเอม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นดังนี้

(1) พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

(2) นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

4.แต่งตั้ง นายธานินทร์ ผะเอม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนายกฤษณ์ เสสะเวช และนางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้

(1) นายธานินทร์ ผะเอม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

(2) นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

อนึ่ง ทอท. จะได้แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ทราบในภายหลังจึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

คำค้น