SCC เตรียมเดินเครื่อง “โรงงานสาธิต” รีไซเคิลพลาสติก กำลังผลิต 4 พันตัน/ปี หลังสร้างเสร็จ!

SCC เตรียมเดินเครื่อง “โรงงานสาธิต” รีไซเคิลพลาสติก กำลังผลิต 4 พันตัน/ปี หลังสร้างเสร็จ!

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานสาธิตสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี (Chemical Recycling) แล้วเสร็จ โรงงานสาธิตดังกล่าวสามารถผลิต Renewable Feedstock โดยใช้พลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว มีกำลังการผลิต 4,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ Renewable Feedstock ที่ได้จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ของบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ ของ SCC ต่อไป

SCC เล็งเห็นว่า Chemical Recycling เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยผลักดันธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการผลิต Renewable Feedstock จากพลาสติกใช้แล้วจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญนวัตกรรมนี้เป็นหนึ่งในโซลูชันด้าน Circular Economy ของ SCC ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและโลก

โรงงานสาธิตนี้อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด (หรือ “REPCO Maintenance”) (บริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด) และบริษัทจีอาร์ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (หรือ “GRD Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทย มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง REPCO Maintenance กับ GRD Energy ในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 ตามลำดับและมีทุนจดทะเบียนรวม 165 ล้านบาท

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของ สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 1.22 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คำค้น