BKER รีแบรนด์สู่ “ALLY” พร้อมชื่อใหม่ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์”

BKER รีแบรนด์สู่ "ALLY" พร้อมชื่อใหม่ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์" จากเดิม "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล" มีผล 9 ก.พ.นี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล หรือ BKER ระบุว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ เป็น “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์” และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น ALLY ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ คือ ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST เริ่มตั้งแต่ 9 ก.พ.2564

 

คำค้น