ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง ลดอัตราเงินสมทบ “ประกันสังคม” มีผล 1 ก.พ.-31 มี.ค.64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราเงินสมทบ "ประกันสังคม" มีผล 1 ก.พ.-31 มี.ค.64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ 4 ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน