IP ตั้ง “กำธร ศิลาอ่อน” นั่งบอร์ด แทน “อมรศักดิ์ เกตุจรูญ” มีผลวันนี้

IP ตั้ง “กำธร ศิลาอ่อน” นั่งบอร์ด แทน “อมรศักดิ์ เกตุจรูญ” มีผลวันนี้

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกำธร ศิลาอ่อน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน แทนนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำค้น