GGC โชว์กำไรปี 63 โตกระหึ่ม 5 เท่าตัว รับรู้รายได้-Stock Gain เคาะปันผล 0.35 บ.XD 25 ก.พ.

GGC โชว์กำไรปี 63 โตกระหึ่ม 5 เท่าตัว รับรู้รายได้-Stock Gain แจกปันผล 0.35 บ.XD 25 ก.พ.

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 18,203 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 39 และมี Adjusted EBITDA จำนวน 1,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 73 อีกทั้งบริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจาก Stock Gain & NRV จำนวน 136 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ในปี 2563 จำนวน 3,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าปริมาณการขายแฟตตี้แอลกอฮอล์จะปรับ ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่จำนวน 95,415 ตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2563 ทำให้หลายประเทศประกาศปิดประเทศ ผู้ซื้อแฟตตี้แอลกอฮอล์ หลายรายต้องหยุดดำเนินการผลิต

แต่อย่างไรก็ตาม จากการผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ทำ ให้กำลังซื้อทยอยกลับมาบางส่วน อย่างไรก็ตาม อัตราการทำกำไรของผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์กลับปรับลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2562 จากความผันผวนของราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบจะปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับตามได้ทันทีด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ EBITDA จำนวน 222 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 55 และมี Adjusted EBITDA จำนวน 120 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 79 เมื่อหักผลกระทบของ Stock Gain & NRV จำนวน 102 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสด 0.35 บาท กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 ก.พ.64 และกำหนดจ่าย 21 เม.ย.64

พร้อมกันนี้ บริษัทแจ้งว่า บริษัทได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจำนวน 2 คดี โดยบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด) ซึ่งเป็นโจทก์ ดังนี้

1.เมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 บริษัทได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง โดยโจทกได้ฟ้องบริษัทเป็นจำเลยที่ 1 และบริษัทอื่นอีก 2 ราย เป็นจำเลยร่วม ในข้อหาผิดสัญญา ตัวการ ตัวแทน เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และเรียค่าเสียหายเป็นเงินต้นจำนวน 92.29 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109.42 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเงินเสร็จสิ้น

2.เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 บริษัทได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำเลยที่ 1 และบริษัทเป็นจำเลยที่ 2 ในข้อหาผิดสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เรียกเงินคืนและค่าเสียหายเป็นเงินต้นจำนวน 305.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364.71 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง 2 จะชำระเงินเสร็จสิ้น

ทั้งนี้คดีดังกล่าวทั้งสองคดีเป็นเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบคงคลังของบริษัท และบริษัทได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสำหรับคู่ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ทราบ

โดยบริษัทพบว่ามูลเหตุที่โจทก์กล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา และเชื่อมโยงกับคดีแพ่งที่บรัทเปิดเผยข้อมูลไปเมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมิได้กระทำผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป

คำค้น