คลัสเตอร์จุฬาฯ ติดโควิดพุ่ง 20 ราย ประกาศปิดมหาวิยาลัย 12-28 ก.พ. สกัดแพร่เชื้อ

จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว 12-28 ก.พ. สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 20 ราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วทั้งสิ้น 20 ราย โดยให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ

พร้อมขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

กรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด-19 การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรืองานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานประกาศกำหนด ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองก็ได้