“บลจ.วี” มองธุรกิจพลังงานศักยภาพโตสูง เปิดขาย IPO กองทุน WE-TENERGY เน้นผลตอบแทนระยะยาว

"บลจ.วี" มองธุรกิจพลังงานศักยภาพโตสูง เปิดขาย IPO “กองทุน WE-TENERGY” สร้างผลตอบแทนระยะยาว

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เปิดเผยว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันกำลังเป็นเรื่องที่นานาประเทศทั่วโลกตระหนักมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Climate Change) ที่เกิดจากการปล่อยมลพิษจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภค การใช้ ของประชากรทั่วโลก กิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน เป็นต้น ล้วนแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น พายุ , น้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากร ภาคธุรกิจ เศรฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกในวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น จากสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นได้ว่า 70% ของการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการใช้พลังงานเป็นหลัก โดยมีประเทศจีนเป็นอันดับ 1 ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด คิดเป็น 27.2% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาและอินเดีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลก

โดย ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานและอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก ได้แก่ 1.) อัตราประชากร ทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นถึงระดับ 9 พันล้านคน ในปี 2035 ซึ่งสาเหตุที่ตามมาคือ 2.) ความต้องการบริโภควัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากประเทศจีนและอินเดียเพิ่มอัตราการใช้พลังงานต่อหัวในระดับเดียวกับประเทศเยอรมนี จะส่งผลให้การใช้พลังงานทั่วโลกมีระดับเพิ่มมากกว่า 40%  จะทำให้เกิดปัจจัยสุดท้ายคือ 3.) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2018 เป็นปีที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้พลังงานในระดับที่สูงที่สุด เพิ่มขึ้นถึง 2% คิดเป็น 70% ของปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลก

ทั้งนี้ จากการประเมินแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงกว่าการระบาด COVID-19 ส่งผลให้ภาครัฐมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ โดยการออกนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการลงทุนและพัฒนาระบบพลังงานแบบใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบ โครงสร้างพลังงาน (Energy Transition) ภายใต้ข้อตกลงปารีส ( Paris Agreement) ที่ต้องดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% ภายในปี 2050 ให้อยู่ที่ระดับ 9.8 กิกะตันต่อปีจากระดับ 33 กิกะตัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

โดยในปี 2021 การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพลังงานจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุน จากมาตรการภาครัฐที่เพิ่มการลงทุนในกลุ่มพลังงานยุคใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายของ Paris Accord    โดยคาดว่าจะมีเงินไหลเข้าลงทุนถึง 90 ล้านล้านเหรียญฯ ในช่วงระยะเวลา 30 ปีข้างหน้านี้ ในบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จากแนวโน้มดังกล่าว บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี  (WE-TENERGY) ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2564 ลงทุนผ่าน กองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการใช้พลังงานแนวใหม่ทั่วโลก รวมถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงาน (Energy Transition) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ EU Taxonomy และ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ

ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.)  Decarbonising กลุ่มการผลิตพลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น พลังงานทดแทนน้ำมันและถ่านหิน ไม่ว่าจะเป็นด้าน พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  รวมไปถึงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและแบตเตอรี่พลังงานต่างๆ  2.) Digitalising คือ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น, การใช้วัสดุอุปกรณ์ทดแทนและประหยัดพลังงาน  รวมถึงใช้วัสดุในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน  และ 3.) Decentralising คือ การใช้ยานพาหนะขนส่งทางเลือก ที่ประหยัดพลังงาน

โดยกองทุนหลักมีความแข็งแกร่งในด้านการคัดเลือก บริษัทที่ลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกในโครงสร้างของธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม , สังคม และหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ของหุ้นที่ลงทุน และติดตามราคาและความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาส และปรับสัดส่วนการลงทุนที่รวดเร็ว (Dynamic Management) ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น สำหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุนเช่น

1.) บริษัท Sunnova Energy International (NOVA US) ผู้ให้บริการชั้นนำ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop system) เพื่อเก็บพลังงานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ที่มีลูกค้าทั่วสหรัฐอเมริกา  มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 2.5 พันล้านเหรียญฯ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ที่ผ่านมา

2.) บริษัท LG Chem, KRX (Chemical company) บริษัท เคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก จากเกาหลี เป็นซัพพลายเออร์ด้านปิโตรเคมีตั้งแต่การกลั่นขั้นพื้นฐานไปจนถึงการผลิตวัสดุโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และยังพัฒนาวัสดุขั้นสูงใหม่ๆ  เช่นพลาสติกชีวภาพ ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการย่อยสลายทางชีวภาพรายแรกของโลก

3.) บริษัท Aptiv, APTV NYSE (Auto parts company) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในการขับขี่อัตโนมัติ , ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณและพลังงานกับยานพาหนะ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้

ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์และการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต  ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่โด่ดเด่น โดย ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2020 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนที่อยู่ที่  15.41%  ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่  57.15%  ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่  114.36% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่   167.30%  และผลตอบแทนน้อยหลัง 5 ปีอยู่ที่  171.62% ต่อปี * เทียบกับดีชนีมาตรฐาน MSCI AC World (EUR) NR  อยู่ที่ 2.30% , 9.91% , 13.83% , 6.56%  และ 31.33% ตามลำดับ

“ด้วยการพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ แบตเตอรี่ พลังงานสะอาด เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างพลังงานยุคใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทำให้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทั่วโลก จึงเป็น เมกะเทรนด์ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในช่วง 30 ปีข้างหน้า และมีบริษัททั่วโลก ที่กำลังเติบโตจากการลงทุนและพัฒนาระบบพลังงานยุคใหม่  ซึ่งสะท้อนจากผลตอบแทนที่เติบโตอย่างโดดเด่น  “กองทุน WE-TENERGY” จึงเป็นกองทุนยุคใหม่ของปี 2021 ที่เพิ่มโอกาสการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  นายอิศรา กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า , บล.โนมูระ, บล.เคจีไอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิลลิป, บล.กรุงศรี, บล.ไทยพาณิชย์,  บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์,บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),  บลน.โรโบเวลธ์, บลน.ฟินโนมินา,  บลน.เวลท์ รีพับบลิค, บลน.เว็ลธ์เมจิก และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก)
  • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
  • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง

คำค้น