TSF ตั้ง “เจษฎา สุภาสัย” นั่งรักษาการ CEO มีผลพรุ่งนี้

TSF ตั้ง "เจษฎา สุภาสัย" นั่งรักษาการซีอีโอ มีผลพรุ่งนี้

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2564 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา สุภาสัย กรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2564 เป็นต้นไป

4. อนุมัติแต่งตั้งนางพิมพ์จันทร์อัจฉริยวนิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. อนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติสายะสิญจน์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเชษฐ มังคโลดม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2564 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

คำค้น