“ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล” เก็บ NVD เพิ่มดันสัดส่วนถือ 10%

“ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล” เก็บ NVD เพิ่มดันสัดส่วนถือ 10%

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามแบบ 246-2 ประจำวันที่ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รายงานการได้มาหุ้น NVD

โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นาย ฉัตรชัยปิยะสมบัติกุล ได้หุ้นมาด้วยการซื้อ Big lot มาจากนาง วัฒนา สมวัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 33.060,000 หุ้น คิดเป็น 2.395% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา 138,060,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการโดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้

ขณะนี้บริษัทฯยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯแต่อย่างใด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คำค้น