BANPU ลุยเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าญี่ปุ่น IGCC กำลังผลิต 543MW

BANPU ลุยเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าญี่ปุ่น IGCC กำลังผลิต 543MW

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้แจ้งการเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ณ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

โดยที่ BPP ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 33.5 ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO) ผ่านบริษัทย่อย Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) นั้น และ NIMCO ถือหุ้นในโรงไฟฟ้า IGCC ร้อยละ 40 โรงไฟฟ้านี้มีขนาดกำลังการผลิต 543เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ BPP ถือหุ้น 72.8เมกะวัตต์

สำหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี IGCC ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้าด้วยกัน

โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ขนาดใหญ่ (Commercial scale) ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ (HELE) มีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในจังหวัดฟุกุชิมะ ครอบคลุมถึงเมืองโตเกียวและปริมณฑล ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

คำค้น