“โคลเวอร์ เพาเวอร์” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 320 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET นำเงินขยายธุรกิจ

“โคลเวอร์ เพาเวอร์” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 320 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET นำเงินขยายธุรกิจ-คืนหนี้

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์จะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือลดภาระหนี้สินของกลุ่มบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยจะใช้เงินระดมทุนในช่วงปี 64-65