“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น RATCH เหลือถือไม่ถึง 5%

"สำนักงานประกันสังคม" ตัดขายหุ้น RATCH จำนวน 0.0457% เหลือถือ 4.9553%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) โดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0457% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9553% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,598,670 5.49
3. สำนักงานประกันสังคม 67,913,700 4.68
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 51,699,700 3.57
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,395,299 2.58

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/2564)

คำค้น