ETP ตั้งบริษัทย่อย “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน” ทุนจดทะเบียน 1 ลบ.

ETP ตั้งบริษัทย่อย "อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน" ทุนจดทะเบียน 1 ลบ.

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ ETP ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชื่อ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จํากัด (EP-COGEN) ทุนจดทะเบียน 1,000,0000 บาท สัดส่วนการถือหุ้น ETP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (โดยบริษัทฯถือหุ้นใน ETP สัดส่วนร้อยละ 75)

คำค้น