TWZ ควัก 1 ลบ. ลุยตั้ง “ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น” รุกธุรกิจสมุนไพร

TWZ ควัก 1 ลบ. ลุยตั้ง "ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น" รุกธุรกิจสมุนไพร

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตามมติที่ประชมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดําเนินการในการจดจัดตั้งบริษัทย่อย และดําเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท รวมทั้งเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต บัดนี้ คณะกรรมการบริหารได้ดําเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวัน 28 เมษายน 2564 จึงได้รายงานตลาดหลักทรัพย์

โดยจัดตั้ง บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อดําเนินการและ/หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับธุรกิจผลิต จําหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ตัวแทนขาย นําเข้า ส่งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัด และพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด รวมถึงกัญชง กัญชา และการประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทอาจเข้าดําเนินการเองและ/หรือเข้าถือห้นบริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน) ด้วยมูลค่า 1,000,000 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย TWZ ถือหุ้นในสัดส่วน 9,997 หุ้น

คำค้น