GGC ตั้ง “ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์” นั่งเก้าอี้ MD มีผล 1 พ.ค.นี้

GGC ตั้ง "ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์" นั่งเก้าอี้ MD มีผล 1 พ.ค.นี้

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ระบุว่า นายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2564 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564

คำค้น