“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ขายหุ้น B เหลือถือไม่ถึง 3%

“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ของ B ขายหุ้น 2.7699% เหลือถือ 2.8069%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B โดย นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 2.7699% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.8069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 1-5 ของ B

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 435,600,000 28.48
2. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 80,000,000 5.23
3. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 64,243,700 4.20
4. นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ 63,286,000 4.14
5. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ 46,352,512 3.03

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564)