อย่าลืม PAE ซื้อ-ขาย วันสุดท้ายจันทร์นี้!

นับถอยหลัง! PAE ซื้อ-ขายวันสุดท้าย หลังเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน-การดำเนินงานระยะที่ 1 ตลท.เตรียมแขวนป้าย SP ยาวจนกว่าจะแก้ไขฐานะการเงินสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE จะสามารถซื้อขายได้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 59 เป็นวันสุดท้าย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้อนุญาตให้หลักทรัพย์ของ PAE ซื้อหรือขายได้ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 30 วัน หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของ PAE เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1)

อนึ่งก่อนหน้านี้ ตลท. สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ PAE ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ได้กำหนดให้ PAE แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะทำแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเสนอผู้ถือหุ้น หรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย PAE ได้แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเลือกให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อีกระยะหนึ่งในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ก่อนที่จะสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระหว่างการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

โดยตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังนี้

1. อนุญาตให้หลักทรัพย์ของ PAE ซื้อหรือขายได้ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และเพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถมีการซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 (1) และ (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์PAE ในวันที่ 8 เมษายน 2559มีราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์และกำหนดให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ PAE-W1มีราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของ PAE คูณด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PAE ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 7(4) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว  พ.ศ.2555

คำค้น