“อเบอร์ดีน” ออกกองใหม่ “ABINNO” เน้นลงทุนกลุ่มนวัตกรรม

“อเบอร์ดีน” เตรียมเสนอขายกองทุน abrdn Global Innovation Equity Fund (ABINNO) เน้นลงทุนในกลุ่มนวัตกรรม สร้างโอกาสและความแตกต่างมุ่งเป้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน เสนอขายครั้งแรกวันที่ 28 ก.พ.-11 มี.ค. 65 


นายโรเบิร์ต เพนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ abrdn Thailand เปิดเผยว่า นักลงทุนที่มองหาโอกาสและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ควรเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น โดยกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญของ ABINNO ไม่ได้จำกัดการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้นวัตกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการบริการ

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ abrdn plc เตรียมเสนอขายกองทุน “abrdn Global Innovation Equity Fund” (ABINNO) กองทุนที่เน้นการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สร้างโอกาสและความแตกต่างที่มุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยจะเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของบริษัทนวัตกรรมชั้นนำทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การออมและการใช้จ่าย การทำงาน ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

สำหรับ ABINNO จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Global Innovation Equity Fund ซึ่งลงทุนในหุ้นของธุรกิจนวัตกรรมขนาดต่างๆ ทั่วโลก ที่สามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนมุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็กที่มีศักยภาพและโดดเด่น ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากกองทุนนวัตกรรมอื่น อเบอร์ดีนให้น้ำหนักและความสำคัญกับบริษัทนวัตกรรมทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตที่สามารถสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดและมีศักยภาพในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่า กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 60% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Mega/Large-cap) และ 40% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid/Small-cap) ที่มีแนวโน้มการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ทั้งนี้การบริหารจัดการพอร์ตแบบเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพอร์ตลงทุนของอเบอร์ดีนนั้นมีการคัดสรรหุ้นและลงทุนใน 30-50 บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ 39% และลงทุนในกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ในอนาคต

อีกทั้งอเบอร์ดีนยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 130 ท่านในทั้งหมด 14 ประเทศที่จะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จะเสนอขาย abrdn Global Innovation Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่า: ABINNO-A และ ชนิดเพื่อการออม: ABINNO-SSF โดยผู้ที่ลงทุนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 จะได้รับสิทธิพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว ที่อเบอร์ดีน (abrdn) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราวางแผน เก็บออม และลงทุนเพื่ออนาคต

โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การให้บริการด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ การบริการที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน และสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการช่วยให้ลูกค้าของบริษัทเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทมีมูลค่ากว่า 532 พันล้านปอนด์ และมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ล้านคน*

ส่วนการลงทุนของบริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่งจากการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกและความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

อนึ่งบริษัทให้บริการดูแลการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน บริษัทอื่นๆ องค์กรการกุศล ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลที่มีมูลค่ามากถึง 465.3 พันล้านปอนด์* และมีผู้เชี่ยวชาญการลงทุน 800 คนในกว่า 30 แห่ง

Back to top button