“ไพบูลย์ เสรีวัฒนา” ขายหุ้น CHAYO กว่า 0.76% เหลือถือ 2.8%

“ไพบูลย์ เสรีวัฒนา” ขายหุ้น CHAYO จำนวน 0.76% คงเหลือถือ 2.8%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO โดย นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.7689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.8054% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0.7689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.7853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button