PROEN ลงนาม “ศุลกากร” ซื้อขายขายคอมฯ มูลค่าเฉียด 70 ลบ.

PROEN ลงนามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์กับ “ศุลกากร” จำนวน 1 โครงการ มูลค่าเฉียด 70 ลบ.


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ตามสัญญาเลขที่113/2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,880,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Back to top button