SPRC แจ้ง “ทิโมธี อลัน พอตเตอร์” ลาออก CEO ตั้ง “โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค” เสียบแทน

SPRC แจ้ง "ทิโมธี อลัน พอตเตอร์" ลาออกกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง "โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค" เสียบแทน มีผล 1 ต.ค.นี้


บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

  1. รับทราบการลาออกของนายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  2. แต่งตั้งนายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการทรัพยากรบุคคล, ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล แทนนายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จากเดิม: นายแบรนท์ โทมัส ฟิช นายไบรอัน โมนาโค ซัททัน นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ และนางบาร์บาร่า ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงเป็น: นายแบรนท์ โทมัส ฟิช นายไบรอัน โมนาโค ซัททัน นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค และนางบาร์บาร่า ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

Back to top button