RBF แจ้งข่าวดี! อย.ไฟเขียว “สกัดกัญชง” รับรู้รายได้ทันที Q4

RBF แจ้งข่าวดี! อย.อนุมัติใบอนุญาต “สกัดกัญชง” รับรู้รายได้ทันที Q4


บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปแล้วนั้น ทางบริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ในปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการพิจารณาดังนี้

การออกใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต 1/2564 (มป) เพื่อให้ไว้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การได้รับอนุญาตดังกล่าว บริษัทจะสามารถดำเนินการสกัดสารสำคัญทางพืชกันชงที่มาจากแปลงปลูกที่ได้รับอนุญาต Cannabidol หรือ CBD และ Tetrahydrocannabinol หรือ THC ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

โดยนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2564 โดยใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จากกันชงผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

Back to top button