IRPC ทุ่ม 1.33 หมื่นลบ. ปรับคุณภาพดีเซลเกรดยูโร 5 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

บอร์ด IRPC ไฟเขียวทุ่มงบ 1.33 หมื่นลบ. ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น-คุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V คาดแล้วเสร็จม.ค.67 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V (Ultra Clean Fuel Project: UCF) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้ต้องจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro V ในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมกราคม 2567 และหลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จ บริษัทจะมีกำลังการผลิตสำหรับแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้ทั้งหมด

Back to top button