THAI ขายหุ้น NOK ออก 4.37% เหลือถือ 8.91%

THAI ตัดขายหุ้น NOK ออกกว่า 4.37% เหลือถือ 8.91%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.3712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.9129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button