TU ออกหุ้นกู้ 5 พันลบ. อายุ 7 ปี ดบ.สูง 2.47% ลุยขาย “สถาบัน” 19 ก.ค.นี้

TU ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 5 พันล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.47%  ขายเฉพาะสถาบัน 19 ก.ค.นี้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.47% ต่อปี 

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6 ของอายุหุ้นกู้ รวม 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ณ วันออกหุ้นกู้ ขึ้นกับผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 19 ก.ค. 2564 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ MUFG Securities Asia Limited เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64

อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

Back to top button