ANAN ยันผลคดี “แอชตันอโศก” ไม่กระทบลูกบ้าน มั่นใจข้อกฎหมาย พร้อมยื่นอุทธรณ์สู้!

ANAN ยันผลคดี “แอชตันอโศก” ไม่กระทบลูกบ้าน มั่นใจข้อกฎหมาย พร้อมยื่นอุทธรณ์สู้! ยืนยันดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย


บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครอง ของโครงการแอชตัน อโศก ที่ดำเนินโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัดนั้น บริษัทฯ ในนามผู้บริหารโครงงการและผู้ถือหุ้นชี้แจงว่า เป็นเพียงคำตัดสินของศาลปกครองเท่า และบริษัทฯ ในฐานะบริหารโครงการยังมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษาดังกล่าวในประเด็นข้อเดชท็จจริงและข้อกฎหมายสำคัญ จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด

ดังนั้น คำพิพากษาศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด

สำหรับกรณีพิพาทดังกลาว บริษัทฯ ผู้บริหารโครงการขอยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนดังที่เคยแจ้งต่อสาธารณชนมาก่อนนหน้านี้
ทั้งนี้บริษัทฯ ขของงให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและเจ้าของร่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะมีการแจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

Back to top button