“มธ.” ตามรอย “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จ่อนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เอง หลังสภามหาวิทยาลัยไฟเขียว

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้ข้อบังคับนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ รับมือโควิดระบาด จ่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จับตาพรุ่งนี้ 17 ส.ค.64 เวลา 11.00 น.จะมีการแถลงข่าวเรื่องวัคซีน


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ 16 สิงหาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เห็นชอบให้ประกาศใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวแล้วในวันนี้

การตราข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 (1) และ (14) ประกอบกับมาตรา 23 (2) (4) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการ หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคม ในเรื่องการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเสนอต่ออธิการบดี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและกับต่างประเทศได้ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มีผลในวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศใช้ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ (17 ส.ค.2564) เวลา 11.00 น.จะมีการแถลงข่าวเรื่องวัคซีนจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เรื่อง ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะมีผลในวัดถัดจากวันที่ลงนามประกาศ และมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สรุปสั้นๆ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวคิดจะนำเข้าวัคซีน ในลักษณะคล้ายกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Back to top button