บอร์ด PRIME ไฟเขียวซื้อหุ้น “Hoyi-Doran” ต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน

บอร์ด PRIME ไฟเขียวบริษัทย่อย “ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” ซื้อหุ้นบริษัทในไต้หวัน “Hoyi-Doran” ลุยต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน


บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น สามัญของบริษัท Hoyi จำกัด และบริษัท Doran จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศไต้หวัน เพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

โดย บริษัท Hoyi จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน, ธุรกิจลงทุนทั่วไป และอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลล่าร์ไต้หวัน

ส่วน บริษัท Doran จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน, ธุรกิจลงทุนทั่วไป และอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลล่าร์ไต้หวัน

Back to top button