IIG จัดงบ 39 ลบ. ซื้อหุ้น “ดิจิเนทีฟ” 60% ลุยธุรกิจให้คำปรึกษา-จัดแผนกลยุทธ์การตลาด

IIG จัดงบ 39 ลบ. ซื้อหุ้น “ดิจิเนทีฟ” ในสัดส่วน 60% สร้างโอกาสเติบโตธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาและการจัด แผนงานกลยุทธ์การตลาด


บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ระบุว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด (Diginative) ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและจัดแผนงานกลยุทธ์ด้านต่างๆ อาทิ การตลาด, โฆษณา และ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Diginative จำนวน 6,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ Diginative มูลค่าเงินลงทุน 39,000,000 บาท ส่งผลให้ Diginative มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดยการเข้าลงทุนในบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด เป็นสร้างโอกาสที่ดีในการเติบโตในธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาและการจัด แผนงานกลยุทธ์ด้านต่างๆ อาทิ การตลาด, โฆษณา และ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

Back to top button