“คนร.” เห็นชอบ “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ขึ้นกุมบังเหียน PTTEP มีผล 1 ต.ค.64

“คนร.” ไฟเขียว “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” นั่งกรรมการ PTTEP แทน “พงศธร ทวีสิน”  โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64


นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทแจ้งเรื่องการแต่งตั้ง นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการ แทน นายพงศธร ทวีสิน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการของนายมนตรีฯ ให้มีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบนั้น

ทั้งบริษัทขอแจ้งว่า ล่าสุด คนร. ได้เห็นชอบให้ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button