“เจพีฯ” แจงปม DW รุ่น DJI41 สวิงเกิน 100,000% ยันไม่มีภาระผูกพันดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ "เจพีมอร์แกน" ชี้แจงกรณี DW รุ่น DJI41 สวิงเกิน 100,000% วานนี้ พร้อมยืนยันไม่มีภาระผูกพันดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ซึ่งมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 14 วันทำการ


จากกรณีวานนี้ ราคาหลักทรัพย์ DJI41C2109A หรือ Call Warrants issued by JPM #A ปิดตลาดที่ระดับ 4.80 บาท บวก 4.78 บาท หรือ 23,900% สูงสุดที่ระดับ 27.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.03 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 377 ล้านบาท

โดยระหว่างวันพบว่า DJI41C2109A มีความเคลื่อนไหวที่ผันผวน และปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า 100,000% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ระดับ 0.02 บาท

ขณะที่ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน จำกัด (ประเทศไทย) ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ซึ่งมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 14 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดอายุ โดยอ้างอิงตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิฯ ทั้งนี้บริษัทจะยังคงคำเนินการรับซื้อคืนจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวตามปกติ

โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงตารางราคารับซื้อคืนและ ฟังก์ชันเปรียบเทียบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นต่างๆ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ www.jpmorgandw41.com ก่อนการลงทุน

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DJI41C2109A ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 39,500 จุด วันซื้อขายสุดท้าย 17 ก.ย.2564 มูลค่าที่แท้จริง ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2564 มูลค่าต่ำกว่า 0.01 บาท ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2561 อยู่ที่ 4.80 บาท

ตามด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DJI41C2109T ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 36,900 จุด วันซื้อขายสุดท้าย 17 ก.ย.2564 มูลค่าที่แท้จริง ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2564 มูลค่าต่ำกว่า 0.01 บาท ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2561 อยู่ที่ 2.70 บาท

ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DJI41C2109V  ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 35,800 จุด วันซื้อขายสุดท้าย 17 ก.ย.2564  มูลค่าที่แท้จริง ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2564 มูลค่าต่ำกว่า 0.05 บาท ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2561 อยู่ที่ 3.00 บาท

ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  DJI41P2109A ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 29,500 จุด วันซื้อขายสุดท้าย 17 ก.ย.2564  มูลค่าที่แท้จริง ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2564 มูลค่าต่ำกว่า 0.01 บาท ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2561 อยู่ที่ 0.68 บาท

Back to top button