GUNKUL เซ็น MOU ร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

GUNKUL เซ็น MOU ร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District) เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ-ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District) ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีเจ้าภาพได้แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด (AWN)

โดยมีจุดประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมผ่านการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมย่านอารีย์ กรุงเทพฯ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นเทคโนโลยี 3 แกนด้วยกันคือ ทรัพยากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ai) การพัฒนาเครื่องจักรกลขั้นสูง (Robotics) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Immersive) และการเชื่อมโยงส่งข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Iot, Internet of Things) เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

Back to top button