ผ่านฉลุย! ผถห. OTO เคาะเพิ่มทุน 560 ล้านหุ้น ขาย RO แจกฟรีวอร์แรนต์

ผ่านฉลุย! ผู้ถือหุ้น OTO เคาะเพิ่มทุน 560 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 1 บ. แจกฟรีวอร์แรนต์ “OTO-W1” จำนวน 280 ล้านหน่วย อัตรา 2:1  พร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง หนุนผลงานเทิร์นอะราวด์


นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (OTO-W1) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท

รวมทั้งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พร้อมกันนี้ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม นี้

อีกทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยนำมาใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ” นายคณาวุฒิ  กล่าว

โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ หนุนผลการดำเนินงานเทิร์นอะราวด์  นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ Commercial Technology โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ของบริษัทที่ดีทั้ง Call Center และ Contact Center เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงที่เหลือของงปี และจะช่วยสนับสนุนรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

Back to top button